Dovada cã Onica, directorul DGFP, a fraudat statul

 

„AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
– Comisia de disciplină –

 

 

În baza prevederilor art. 27 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină şi art. 6, alin (1) lit. b din 0.P.A.N.A.F. nr. 2414/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având în vedere constatările şi măsurile propuse prin Raportul nr. : 850.3261850.2801/26.06.2012 aprobat de preşedintele A.N.A.F., sesizăm Comisia de disciplină constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea cercetării disciplinare a d-lui ONICA COSTICĂ, director executiv al D.G.F.P. Galaţi, pentru faptele prevăzute la art. 77, alin. (2), lit. e) şi j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

„ e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

 j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilltăţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici".

 

Descrierea faptei :

 

·         Încălcarea dispoziţiilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală referitoare la procedura de ridicare a sechestrelor;

·         Încălcarea O.P.A.N.A.F. nr. 1348/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene referitoare la competenţe şi exercitarea atribuţiior.

 

În fapt, la data de 21.07.2007 a întocmit adresa nr. 36.108/21.07.2011, sub antetul „Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, Activitatea de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului Galaţi", semnată doar de dl. director executiv Onica Costică şi ştampilată cu ştampila Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi.

Prin adresa menţionată mai sus a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lieşti :

„vă rugăm să radiaţi sarcinile înscrise în urma transmiterii de către A.F.P. Galaţi a Procesului Verbal de sechestru nr. 2590/01.04.2003 privind pe SC ROMNEF SRL CF 12626475."

Precizăm că la baza adresei susmenţionate nu a existat o decizie emisă de organul de executare competent, prin care să se dispună ridicarea sechestrului, conform art. 148, alin. (5^1 ) din O.G. nr. 9212003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prevederi legale incidente :

 

§  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 148, alin. (5^1) :

„în măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică sau egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită de organul de executare, în cel mult două zile de la data stingerii."

§  O.P. – A.N.A.F. nr. 134812009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Anexa nr. 1 – art. 12, alin. (3):

 

„ Coordonarea directă pe structura activităţilor se execută astfel:

– un director executiv adjunct — Activitatea de metodologie şi administrarea veniturilor statului".

 

 

Sesizarea se sprijină pe constatările şi faptele consemnate în Raportul nr. 850.326/850.280/25.06.2012 aprobat de conducerea A.N.A.F., raport anexat prezentei sesizări."

 

 

      DIRECTOR                                           Data

                                                         04.07.2012
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *